האתר בהרצה, ייתכנו טעויות ואי דיוקים. נשמח לקבל עדכון על כל דבר :)

אין מוצרים בעגלה

כבר רשומים? התחברו

משתמש חדש/אורח

דאגנו לכם ליצירת חשבון קלה ומהירה במיוחד. המשיכו למילוי פרטיכם ותוכלו ליהנות מהיתרונות של משתמש רשום כבר עכשיו.

להרשמה

תקנון אתר

תקנון פרסום באתר אינטרנט המסחרי דיזנגוף סנטר

באישורי האלקטרוני על תקנון זה, הריני לאשר כי קראתי את הוראות התקנון, התקנון הובן על ידי ואני מקבל את הוראותיו ללא כל סייג.  

א. הגדרות 

1. "אתר האינטרנט" –  כל אתר אינטרנט ו/או פרסום אלקטרוני ו/או דף אינטרנט בין אם בבעלות חברת הניהול של דיזנגוף סנטר בע"מ (להלן: "החברה") ובין אם מופעל על ידה ובקשר לבתי העסק הפועלים במרכז המסחרי דיזנגוף סנטר (להלן: "הסנטר"). 

ב. הפרסום

2. במסגרת אתר האינטרנט תאפשר החברה לבית העסק, בכפוף להתחייבויותיו שלהלן, להכניס תכנים באופן עצמאי לאתר, וזאת בקשר לבית העסק המצוי בדיזנגוף סנטר ולנושאים הבאים:

2.1. טלפונים ודרכי התקשרות עם בית העסק. 

2.2. פרסום אודות מבצעים בבית העסק; 

2.3. העלאת תמונות של בית העסק ומוצרים;

2.4. פרסום אודות דרושים (עובדים לבית העסק); 

2.5. פרסום אודות שעות פעילות בית העסק. 

2.6. נגישות בית העסק בהתאם להוראות כל דין.  

3. למען הסר ספק אין ברשימה זאת רשימה סגורה והחברה רשאית לצמצם את הרשימה או להרחיבה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

4. כמו כן, אין ברשימה זו כדי להתיר ו/או לפגוע בהתחייבויות בית העסק הקבועות בהסכם הניהול עליו חתם. במקרה של סתירה בין הפרסום להתחייבויות בית העסק בהסכם הניהול, הרי שהוראות הסכם הניהול מחייבות וגוברות. 

ג. הצהרות והתחייבויות בית העסק 

5. כי הוא בעל זכויות היוצרים במלוא המידע אשר יפורסם על ידו באתר וכי המידע המפורסם אינו מפר הוראת דין כלשהי.  לפיכך נותן בית העסק לחברה הוראה והסכמה, ללא כל סייג, להשתמש במידע המפורסם על ידו לשם שיווק בית העסק ו/או הסנטר. 

6. כי בית העסק הינו האחראי הבלעדי על כל תכני הפרסום, בין אם פורסם על ידו ובין אם הועתק ע"י החברה להודעת פרסום אחרת מטעמה, למעט מקום בו ביקש מהחברה להסיר את המידע, 7 ימי עסקים מראש ובכתב תוך ציון באופן ברור של מקום הפרסום,  והחברה לא ביצעה את ההסרה כאמור. 

7. כי אין לחברה כל אחריות לפרסומים ו/או להעדר פרסום, לרבות במקרה של תקלות טכניות באתר, פריצות לאתר, נזקי צדדי ג' וכי לא תעמוד לו כל טענה כנגד החברה במקרים אלה.  

8. כי הוא יפשה את החברה בכל נזק ישיר או עקיף ו/או בכל הוצאה שתגרם לה, כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו בקשר לפרסום. 

9. כי יסיר כל תמונה ו/או פרסום במקרה בו לדעת החברה, ולשיקול דעתה הבלעדי, התמונה או הפרסום אינם מתאימים לרוח הסנטר ו/או מפרים הוראת דין. אין באמור כדי לשלול את זכותה של החברה להסיר תכנים כאמור, ובמקרה זה לא תעמוד לבית העסק כל טענה כלפי החברה. 

10. כי ימסור לחברה באופן מידי כל פרט מהותי העשוי להשפיע על הסכם זה ו/או הודעות הפרסום, לרבות ומבלי לגרוע, שינוי שם, שינוי מיקום, הפסקת פעילות בית העסק בתחומי הסנטר. 

ד. התמורה 

11. בגין השימוש באתר האינטרנט לא תגבה החברה, בשלב זה, תמורה כלשהי. עם זאת, החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לשנות תנאי זה, ובלבד שמסרה לבית העסק הודעה בת 30 ימים מראש ובכתב. 

12. במקרה בו נמסרה הודעה כאמור, תהיה החברה רשאית לגבות את התמורה שתקבע במסגרת הוראת המס"ב הקבועה בהסכם הניהול. 

13. מקום בו סירב בית העסק לשלם את התמורה, יבוא הסכם זה לכדי סיום. 

ה. תקופת ההסכם 

14. תקופת ההסכם הינה מיום החתימה עליו ועד להודעת מי מבין הצדדים בכתב בדבר ביטולו. 

ו. שונות 

15. עם ביטול ההסכם, מכל סיבה שהיא, ימחק בית העסק את המידע והפרסומים שהועלו על ידו לאתר ואשר לבית העסק גישה למחקו. מקום בו לא יימחק מידע כאמור, רשאי בית העסק להודיע לחברה כי לא הצליח למחוק את המידע והחברה תמחק את המידע בתוך 14 ימי עסקים מהודעת בית העסק, למעט שם בית העסק מיקומו ושעות הפתיחה. חרף האמור, בכל מקרה בו בוטל ההסכם, מכל סיבה שהיא, החברה רשאית, אך לא חייבת, למחוק את המידע והפרסומים בעצמה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.  

16. למען הסר ספק, במידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, בית העסק חדל מלפעול בסנטר רשאית החברה למחוק כל תיעוד מהאתר ולבית העסק לא תעמוד כל טענה כלפי החברה. 

17. בכל מקרה של מחלוקת נשוא הסכם זה, רק לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהא הסמכות המקומית להידרש להליך.